I. Cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ 2 nơi:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm là dịp để người lao động quyết toán với cơ quan thuế về các nguồn thu nhập từ tiền lương/tiền công (nguồn thu nhập từ kinh doanh như cho thuê nhà, chia cổ tức, từ hộ kinh doanh cá thể không quyết toán vào dịp này). (Điểm d khoản 6 Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

  • Nguyên tắc tính:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương/tiền công ở nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương/tiền công ở nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán, cộng tác viên …) mà (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

  • Chi cục thuế thực hiện quyết toán:

Cá nhân có thu nhập từ lương và thu nhập từ kinh doanh thì quyết toán thu nhập từ lương với cơ quản thuế quản lý công ty chi trả, quyết toán thuế từ kinh doanh với chi cục thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh (Khoản 1 điều 45 luật quản lý thuế).  

Ref: Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN.

II. Tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc:

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh:
“c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của cục thuế TP Hà Nội:

“Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.”

Như vậy:
– Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân tại 1 nơi.
– Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ.

III. Quyết toán thuế TNCN có 2 nơi thu nhập:

– Với cá nhân tự quyết toán, sẽ quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý công ty chi trả lương. Nếu nhận lương từ nhiều công ty, mỗi công ty do một chi cục quản lý thì cần quyết toán với các chi cục đó. 

– Với thu nhập từ hoạt động kinh doanh (cho thuê tài sản/từ hộ kinh doanh…), không cần quyết toán cùng với đợt quyết toán từ tiền lương, tiền công.  

Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 1 Điểm trung bình: 5]
Chat Zalo Chat Facebook